Užsakymai: 8 684 74099

                                                                                                                          STATYBŲ RANGOS SUTARTIS


                                                                                                                          2015 m. ______________ _____ d.

                                                                                                                                              Vilnius
                                                                                                                                     (sudarymo vieta)




[Įmonės pavadinimas], [buveinės adresas], [kodas], toliau vadinama Rangovas, atstovaujama [nurodomas vardas, pavardė ir pareigos] veikiančio (-ios) [atstovavimo pagrindas (įmonės įstatus, įgaliojimą ar kt.)], viena šalis,

ir

[Įmonės pavadinimas], [buveinės adresas], [kodas], toliau vadinama Užsakovas, atstovaujama [nurodomas vardas, pavardė ir pareigos] veikiančio (-ios) [atstovavimo pagrindas (įmonės įstatus, įgaliojimą ar kt.)], antra šalis, 

toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):



I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą atlikti darbus, o būtent: [nurodomi ir apibudinami darbai; darbų apibudinimas gali būti įtvirtintas ir sutarties priede, darant nuorodą į atitinkamą sutarties priedą] (toliau – Darbai) ir juos perduoti Užsakovui, o pastarasis įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus bei atsiskaityti už juos Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais.

2. Jeigu iškyla būtinybė atlikti papildomus darbus, t.y. darbus dėl kurių nebuvo tartasi sudarant Sutartį, bet kurie yra būtini norint tinkamai atlikti Darbus, Užsakovas ir Rangovas turi papildomai raštu susitarti dėl jų. Jeigu Rangovui pranešus, kad būtina atlikti papildomus darbus, Užsakovas nesutinka su tuo, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti sumokėti už jau atliktus Darbus, bei atlyginti kitas patirtas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu. 

II DALIS. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

1. Darbai atliekami adresu: [nurodomas adresas].

2. Rangovas Darbus pradeda [nurodoma data] ir baigia [nurodoma data].

3. Darbai atliekami iš Rangovo medžiagų bei naudojant Rangovo įrengimus, bei įrankius. Darbų vykdymo laikotarpiu, Užsakovas įsipareigoja suteikti Rangovui, darbų atlikimo vietoje, prieigą prie karšto, šalto vandens, bei elektros energijos. Už Rangovo suvartotą elektros energiją, bei vandenį apmoka Užsakovas.

4. Rangovas baigęs atlikti Darbus apie tai nedelsiant raštu praneša Užsakovui.

5. Užsakovas, po to kai Rangovas pastarąjį informavo apie Darbų atlikimo pabaigą, privalo atvykti į Darbų atlikimo vietą ir juos priimti ne vėliau kaip per [nurodomas terminas (dienomis ir pan.)].     
                                                                                                      
6. Darbai yra priimami Darbų atlikimo vietoje, Šalims pasirašant Darbų priėmimo-perdavimo aktą (Sutarties priedas Nr. [nurodomas numeris]) (toliau – Aktas).

7. Jeigu Rangovas Darbus atliko netinkamai, su trūkumais, defektais ar pažeidžiant Sutarties ar teisės aktų reikalavimus, Užsakovas Akte turi nurodytu visus pažeidimus. Užsakovas negali kelti jokių pretenzijų dėl Darbų trukumų, defektų, netinkamo atlikimo ir pan., jeigu pastarieji nebuvo nurodyti Akte.

8. Akte užfiksuotus trūkumus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, pastarasis privalo pašalinti savo jėgomis ir sąskaitą per protinga terminą, kurį nustato Užsakovas. Pašalinus trūkumus, Darbų priėmimas vyksta aukščiau numatyta tvarka.

9. Šalims pasirašius Aktą, Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą atliktų Darbui sumai (toliau – Sąskaita). Jeigu Užsakovas neteisėtai atsisako pasirašyti Aktą, ar priimti Sąskaitą, ji yra išrašoma ir registruotu laišku išsiunčiama Užsakovui (toks išsiuntimas yra laikomas tinkamu sąskaitos pateikimu Užsakovui).  

III DALIS. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

1. Rangovas atlieka Darbus Užsakovui už tokią kainą (toliau – Darbų kaina): [nurodoma konkrečių darbų kaina; galima tai padaryti ir sutarties priede, darant nuorodą į atitinkamą sutarties priedą]. Šioje Sutarties dalyje nurodyta Paslaugų kaina yra galutinė, kartu į ją įskaitant ir visus mokesčius (pridėtinės vertės ir pan.).   

2. Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su Rangovų už atliktus darbus per [nurodomas terminas (dienomis ir pan.)], pradedant skaičiuoti nuo Sąskaitos pateikimo Klientui dienos.

IV DALIS. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Užsakovas turi teisę:
1.1. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų atlikimo tvarkos. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos įvykdyti, jeigu tokie nurodymai, pastabos, pasiūlymai ir pageidavimai neprieštarauja šios Sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę-komercinę veiklą, bei jeigu Rangovui nepadidėja Darbų išlaidos, lyginant su tomis, kurias numatė ir galėjo numatyti Rangovas Sutarties pasirašymo momentu, būtinos Darbams atlikti.
1.2. prižiūrėti ir kontroliuoti Darbų eigą bei kokybę.

2. Užsakovas įsipareigoja:
2.1. savalaikiai pateikti Rangovui visus reikalavimus ir nurodymus dėl Darbų atlikimo.
2.2. iki Darbų pradžios perduoti Rangovui Darbų atlikimo vietą.
2.3. iki darbų pradžios nurodyti vietą ir sąlygas šalto vandens ir elektros pasijungimui Darbų atlikimo laikotarpiui. 
2.4. Rangovui pilnai ir tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas įsipareigoja patikrinti Darbų kokybę ir, nustačius, kad Darbai atlikti pilnai ir tinkamai, priimti juos Sutartyje nustatyta tvarka.
2.5. Sutartyje numatytais terminais atsiskaityti su Rangovu už pilnai ir tinkamai atliktus bei Užsakovo priimtus Darbus.

3. Rangovas įsipareigoja:
3.1. užtikrinti, kad visi Darbai būtų atliekami pagal šią Sutartį, Sutarties priedus bei kitus Šalių suderintus Sutarties dokumentus.
3.2. užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, Rangovo darbo vietų, o taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos aikštelės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių saugumą nuo savo darbų sukeliamų pavojų.
3.3. užtikrinti, kad visos Darbams atlikti naudojamos Rangovo medžiagos bei įranga turėtų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus bei kokybės pažymėjimus.
3.4. Pilnai ir tinkamai atliktus Darbus perduoti Užsakovui Sutartyje numatyta tvarka.

V DALIS. DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

1. Atliktiems Darbams Rangovas suteikia Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytas garantijas.

2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kada Rangovas visus Darbus perduoda, o Užsakovas juos priima Šalims pasirašant Aktą.

3. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius trūkumus (defektus) Rangovas įsipareigoja pašalinti savo jėgomis ir savo sąskaita per Užsakovo nustatytą protingą ir technologiškai reikalingą terminą.

4. Apie atsiradusius trūkumus (defektus) Užsakovas privalo nedelsiant raštu informuoti Rangovą.

5. Jeigu Rangovas nepašalina Darbų trūkumų (defektų) per Užsakovo nustatytą protingą terminą, Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis, pašalinti atsiradusius Darbų trūkumus (defektus). Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas Užsakovo turėtas protingas išlaidas, kurios yra susijusios su trūkumų (defektų) pašalinimu ir kurios buvo būtinos trūkumų (defektų) pašalinimui, pagal Užsakovo pateiktą sąskaitą.

VI DALIS. SANKCIJOS UŽ SUTARTIES NUOSTATŲ NESILAIKYMĄ

1. Užsakovas pažeidęs Sutarties III dalies 2 punktą privalo teikėjui mokėti [nurodoma suma skaičiais ir žodžiais] procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelsta sumokėti dieną, skaičiuojant nuo pradelstos sumokėti sumos.

2. Rangovas pažeidęs Sutarties II dalies 2 punkte nurodytus terminus privalo mokėti Teikėjui [nurodoma skaičiais ir žodžiais] procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelsta dieną, skaičiuojant nuo Darbų kainos.

3. Šalims ar vienai iš šalių pažeidus kitas šios Sutarties sąlygas yra taikomos tokios sankcijos: [gali būti nustatytos netesybos, sutarties nutraukimas ir pan.].

VII DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki pilno ir tinkamo Šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

2. Sutartis gali būti vienašališkai bet kada nutraukta kiekvienos iš šalių sprendimų, jeigu yra patenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:
    2.1. Viena iš šalių neįvykdė ar įvykdė netinkamai vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš šios sutarties; ir
    2.2. Nukentėjusiai šaliai raštu pareikalavus įvykdyti prievolę ar ištaisyti vykdymo trūkumus, kita šalis per nukentėjusios šalies nustatytą protingą terminą to nepadaro.

VIII DALIS.  NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

1. Nei vienai iš šios sutarties šalių netaikomos nuobaudos už sutarties nesavalaikį vykdymą, jeigu tai bus nenugalimos jėgos pasekmė.

2. Sutarties šalis, kuri dėl šiame skyriuje nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo per [nurodomas terminas (dienomis ir pan.)], kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą apie tai kitai šaliai.

3. Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, šalys privalo įvykdyti visus neįvykdytus turtinius ir kitus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.

XIX DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami abipusių derybų keliu arba kreipiantis į teismą.

2. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3. Visi priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Šalys patvirtina tokius priedus:

3. Visi priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Šalys patvirtina tokius priedus:

Priedas Nr. 1. [nurodomas priedo pavadinimas]
Priedas Nr. 2. [nurodomas priedo pavadinimas]

(ir daugiau priedų, jeigu reikia)

4. Ši Sutartis yra sudaryta lietuviu kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius perduodamas Rangovui, kitas – Užsakovui.

X DALIS. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

Užsakovo rekvizitai:

Pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas;
Kontaktinė informacija: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.
Ir kita, jei reikia, informacija apie asmenį.

Užsakovo vardu šią sutartį pasirašė:

__________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)   

Rangovo rekvizitai:

Pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas;
Kontaktinė informacija: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.
Ir kita, jei reikia, informacija apie asmenį.

Rangovo vardu šią sutartį pasirašė:

__________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

 

                                                     

                                                                                                    DARBŲ PERDAVIMOPRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. [numeris],

sudarytą [data]

[Akto sudarymo vieta]

[Data]

[Darbus perduodančio asmens pavadinimas], atstovaujama [įmonės pavadinimas], veikiančio pagal ..........................., toliau vadinamas Vykdytoju, ir [Darbus priimančio asmens pavadinimas], atstovaujama [įmonės pavadinimas], veikiančio pagal .............................., toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Vykdytojas perduoda Užsakovui darbus – [darbų apibūdinimas], o Užsakovas šiuos darbus priima.

2. Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui [suma] EUR ([suma žodžiais] litų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje [sutarties pavadinimas, sudarymo data] nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Vykdytojui pretenzijų dėl atlikto darbo kokybės.

4. Iš Vykdytojui išmokamos sumos Užsakovas išskaičiuoja mokesčius į biudžetą, jeigu pagal LR teisės aktus tai privalo padaryti.

5. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Vykdytojui, kitas lieka Užsakovui.

6. Šalių adresai ir parašai:

Vykdytojas

Užsakovas

[Pavadinimas]

[Pavadinimas]

[Buveinės adresas]

[Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas]

[Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas]

[Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

[Registras, kuriame kaupiami duomenys apie

juridinį asmenį]

[Registras, kuriame kaupiami duomenys apie juridinį asmenį]

______________________________

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]